Stadgar

 

Stadgar för DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening

 

Antagna 120314

 

§ 1 Ändamål

 

DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Föreningen har som ändamål att:

 

 • stödja DBW:s Botaniska Trädgård
 • främja intresset för trädgården
 • framhålla trädgårdens stora betydelse

 

§ 2  Föreningens namn, säte och räkenskapsår
      
Föreningens namn är DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening med säte i Region Gotland.

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 3 Medlemsskap
 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av företag, föreningar, skolor och andra organisationer samt av enskilda personer.
Varje medlem har en röst.
 

Enskilda personer kan vara:

 1. Ordinarie medlem
 2. Ständig medlem. Ständigt medlemskap kan erhållas mot erläggande av 5000 kronor.
 3. Hedersmedlem.  Som hedersmedlem i föreningen kan antas den som genom förtjänstfullt arbete i verksamheten
  eller på annat sätt gagnat föreningens syfte.
  Förslag om antagande av hedersmedlem skall lämnas till styrelsen. Om förslaget vinner gehör hos styrelsen skall
  förslaget framföras till föreningen, som beslutar om antagande av hedersmedlem.
  Hedersmedlem jämställs med betalande medlem.

 

§ 4 Medlemsavgift

 

Medlemsavgift för enskild medlem fastställs av årsmötet. Medlemsavgift för företag, föreningar och skolor fastställs av styrelsen.
Styrelsen äger avgöra vilken kategori som nytillträdande medlem skall tillhöra.
Uteslutning av medlem sker då medlemsavgiften ej betalats trots två påminnelser.

 

§ 5 Styrelsen

 

Föreningens styrelse skall bestå av, som mest, 7 ordinarie ledamöter. Ordförande väljs på 1 år, ledamöter på 2 år varav hälften väljs varje år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av
styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 

§ 6 Styrelsen skall:

 

 • Leda föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och upprättade verksamhetsplan och budget.
 • Svara för information till föreningens medlemmar
 • Hålla kontakt med DBW trädgårdsstyrelse och berörda myndigheter
 • Föra fullständiga räkenskaper med verifikationer

   

§ 7 Årsmöte

Årsmötet är föreningens beslutande organ.
Ordinarie årsmöte hålles årligen före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda
senast 3 veckor före årsmötet och sker genom kungörelse på föreningens hemsida.

Medlemsmotioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Motioner som inkommer senare behandlas av styrelsen i mån av tid.
Rösträtt har samtliga medlemmar som erlagt sin avgift för innevarande år.

 

§ 8 Årsmötesförhandlingar

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
 • fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • fastställande av föredragningslista
 • a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 • revisionsberättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
  verksamhets-/räkenskapsåret samt beslut om vinstdisposition.
 • fastställande av medlemsavgifter
 • behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • val av ordförande på 1 år
 • val av halva antalet övriga styrelseledamöter på 2 år
 • val av 1 revisor på 1 år och 1 revisorssuppleant på 1 år
 • val av 3 ledamöter till valberedningen, varav 1 skall vara sammankallande.

 

§ 9 Firmatecknare

 

Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar

 

§ 10 Extra årsmöte

 

Extra årsmöte kan utlysas när styrelsen eller revisorerna anser det nödvändigt eller minst en tredjedel av medlemmarna så kräver.
Kallelse till extra årsmöte skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

 

§ 11 Stadgeändring

 

För ändring av stadgarna krävs beslut av 2 på varandra följande årsmöten eller vid 1 årsmöte med minst ¾ majoritet.

§12 Upplösning av föreningen
 

För upplösning av föreningen krävs beslut av 2 på varandra följande årsmöten och minst 2/3 majoritet för upplösning vid det sist
hållna årsmötet. Vid upplösning skall föreningens eventuella tillgångar tillfalla DBW trädgårdsstyrelse.